IHM feladat- és hatásköre

IHM vezetők

IHM

IHM feladat- és hatásköre | IHM vezetők | IHM  

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA
Közli: Magyar Közlöny
Megjelent: MK 90. száma

A KORMÁNY

141/2002. (VI.28.)

rendelete

az informatikai és hírközlési miniszter feladat- és hatásköréről

  A Kormány a tudásalapú információs társadalom fejlődése érdekében a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2002. évi XI. törvény 2. §-ának k) pontja, továbbá a hírközlésről szóló 2001. évi XL. törvény (a továbbiakban: Hkt.) alapján az informatikai és hírközlési miniszter (a továbbiakban: miniszter) feladat- és hatáskörét - a miniszternek a Hkt. 68. és 69. §-ában meghatározott feladataira figyelemmel - az alábbiakban állapítja meg:

  Általános rendelkezések

  1. §

  (1) A miniszter feladata

   a) az információs társadalommal összefüggő egységes és átfogó kormányzati stratégia kidolgozása,

   b) a területéhez tartozó hazai és nemzetközi szakmai tevékenység koordinálása és felügyelete.

    (2) A miniszter

     a) gondoskodik arról, hogy Magyarországon az állampolgárok számára gyakorolhatóvá váljon az információhoz jutásnak és az információ közlésének, valamint a másokkal való kommunikációnak az alapvető emberi joga; gondoskodik arról, hogy a kor színvonalának megfelelő tájékoztatással és eszközök, lehetőségek biztosításával felkészítse a társadalmat, az állampolgárokat és a gazdasági élet szereplőit az új eszközök és módszerek alkalmazására a mindennapi életben, a kommunikációban, a gazdaságban, az oktatásban, az egészségügyben, a közlekedésben, a közszolgáltatásban és a közigazgatásban, és megvalósuljon a tudásalapú információs társadalom,

     b) a fenti feladatok ellátására bizottságokat és testületeket működtet,

     c) feladata ellátása érdekében intézményeket hozhat létre és szüntethet meg, irányítja a létrehozott intézményeket.

      (3) Az informatikai feladatok tekintetében a miniszter hatásköre kiterjed a társadalmi, a közigazgatási, a kulturális, az oktatási, a gazdasági programok tervezésére, kivitelezésére és működtetésére, - kivéve a kormányzati informatikai rendszereket, amelyre vonatkozóan e feladatokat a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter látja el. Jelen rendelet alkalmazásában központi kormányzati informatikának minősül az államigazgatási informatikának a minisztériumokra és az országos hatáskörű, illetve egyes államigazgatási szervekre kiterjedő része, a rendelet függeléke szerint.

       (4) A miniszter ellátja

       a) (3) bekezdésben említetteket kivéve az informatikával, továbbá

       b) a hírközlési (postai és távközlési) tevékenységekkel

       kapcsolatos állami feladatokat.

       (5) A kormányzati informatikai feladatokkal és rendszerekkel összefüggő - kormánydöntést igénylő - feladatok tekintetében a miniszter - a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter mellett - társelőterjesztő. A kormányzati informatikai feladatokat és rendszereket érintő minden más előterjesztés a miniszter egyetértésével nyújtható be.

       (6) E rendeletnek a közigazgatásra, illetve a közigazgatási szervekre vonatkozó rendelkezései nem terjednek ki a rendészeti és a honvédelmi igazgatásra, illetve a rendészeti és a honvédelmi szervekre, valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokra.

        

       2. §

       A miniszter által vezetett Minisztérium - a kormányzati informatikához kapcsolódó feladatoknak (1. § (3) bek.) a kivételével - jogutódja a Miniszterelnöki Hivatal Informatikai Kormánybiztosságának.

        

       3. §

       (1) A miniszter a gazdasági élet szereplőinek és a felhasználók érdekképviseleti szerveinek, továbbá a közigazgatási szerveknek a véleményét kikérve dolgozza ki és terjeszti a Kormány elé az információs társadalommal összefüggő egységes kormányzati stratégiát és az annak megvalósítására vonatkozó intézkedési tervet, valamint valamennyi, az ágazatot érintő szabályozást, egyidejűleg gondoskodik a civil társadalom szereplőinek tájékoztatásáról, véleményük javaslataik megismeréséről.

       (2) A miniszter az érdekelt miniszterek bevonásával alakítja ki és terjeszti a Kormány elé az információs társadalom és a hírközlés fejlődését elősegítő koncepciókra, struktúrafejlesztési elképzelésekre, valamint ezek megvalósítási módjára vonatkozó javaslatait, és szervezi végrehajtásukat.

        

       A miniszter információs társadalommal összefüggő kiemelt feladatai

       4. §

       (1) A miniszter az informatika és a hírközlés tekintetében - a külön jogszabályok és e rendelet
       alapján - az érintett miniszterekkel együttműködve, önállóan intézkedik (kidolgozza, gondoskodik a bevezetésről és a végrehajtás ellenőrzéséről)

       a) a közigazgatási szervek tevékenységének átláthatóvá tétele érdekében az elektronikus kormányzás kiépítésével, így - az 1. § (3) bekezdésében meghatározott kivételekkel - a központi, valamint a helyi közigazgatás elektronikus fejlesztésével, megvalósításával és elterjesztésével kapcsolatos jogszabályok kiadásáról,

       b) az elektronikus ügyintézés szabványosításáról, a közigazgatási szervek tekintetében a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszterrel folytatott egyeztetés alapján,

       c) a közigazgatási szervek tevékenysége és részletes költségvetése dokumentumainak elektronikus úton történő nyilvánosságra hozatala módjáról,

       d) az információs technológiákkal szemben fellépő veszélyek elleni védekezésre alkalmas biztonsági szabványok, rendszerek kialakításáról, alkalmazásáról, elterjesztéséről,

       e) állami támogatásból, közpénzből, illetve az elektronikus közbeszerzés útján beszerzett eszközök, szolgáltatások szakmai, minőségi, szabványosítási követelményeinek meghatározásáról,

       f) a bírósági ügyintézés elektronikus útjának kialakításáról és elterjesztéséről,

       g) az elektronikus úton terjesztett közérdekű adatok társadalmi elérhetőségének és felhasználásának szabályozásáról.

       (2) A miniszter együttműködik az elektronikus demokrácia fejlesztése érdekében a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszterrel, valamint a többi érdekelt miniszterrel, továbbá a Központi Statisztikai Hivatal elnökével

       a) az információs társadalommal kapcsolatos kormányzati tájékoztatási politika kialakításában,

       b) az állampolgárok széles körű tájékoztatásában,

       c) az állampolgárok döntéshozatali mechanizmusba történő bevonásának lehetővé tételében,

       d) az állampolgári jogok elektronikus úton történő gyakorlásának lehetővé tételében.

       (3) A miniszter intézkedik az európai jogharmonizáció követelményeire is figyelemmel az információs társadalommal kapcsolatos jogalkotási feladatokról, különös tekintettel az önszabályozásnak teret adó állami szabályozás követelményeire.

        (4) A miniszter elősegíti az információs társadalom feltételeinek megteremtése érdekében az állampolgárok mind szélesebb rétegeinek az információs társadalomba való integrálódása biztosítását, ennek keretében gondoskodik

        a) az Internet-elérés, a digitális média elterjedésének biztosításáról,

        b) a hazai Internetes és digitális tartalom növelésének biztosításáról,

        c) a települések Internethez való kapcsolódásának terjesztéséről és széleskörű elérhetőségéről,

        d) a digitális írástudás elterjedéséről,

        e) a digitális szakadék szélesedésének megállításáról,

        f) a nemzeti kulturális örökség digitális megőrzésének módjáról, eszközeiről, módszereiről, és informatikai szakmai tartalmának meghatározásáról, együttműködve a nemzeti kulturális örökség miniszterével,

        g) a digitális szöveg- és kép-publikálás, hang és mozgóképsugárzás szakmai és jogi feltételeiről, együttműködve a nemzeti kulturális örökség miniszterével,

        h) a gazdaság szereplői és a civil szféra közötti - az információs társadalomba való integrálódás érdekében szükséges - együttműködés fejlesztéséről, a partneri kapcsolat kialakításáról,

        i) az állami szolgáltatások színvonalának és széleskörű elérhetőségének javításáról az információs eszközök segítségével (együttműködve a- külön jogszabályok alapján - Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszterrel és a többi érdekelt miniszterrel),

        j) az államhatalmi és a kormányzati szervek közötti együttműködés fejlesztéséről.

          (5) A miniszter intézkedik (kidolgozza, gondoskodik a bevezetésről és a végrehajtás ellenőrzéséről) az e-gazdaság feltételeinek megteremtésével a nemzetgazdaság különböző ágazataiban a magyar gazdaság versenyképességének fokozása érdekében

          a) az információs technológiák elterjesztéséről,

          b) a szükséges információs adatbázisok szabványosításáról és kialakításáról,

          c) a magyar nyelvű digitális szolgáltatások fejlesztéséről,

          d) az elektronikus kereskedelem elterjesztésének módozatairól,

          e) a fogyasztói bizalom növeléséről,

          f) az informatikai, a hírközlési és a hozzájuk kapcsolódó - beleértve a postai - szolgáltatások folyamatos bővülését és hatékony működését elősegítő kezdeményezésekről,

          g) a piaci liberalizálást elősegítő kormányzati tevékenységekről,

          h) a hazai kis- és középvállalkozások e-gazdaság keretei közötti helytállását lehetővé tevő támogatási formákról,

          i) a magyar gazdaság nemzetközi e-gazdasághoz való csatlakozásának elősegítéséről,

          j) az elektronikus közbeszerzés feltételrendszerének kidolgozásáról,

          k) felügyeli az űrkutatási tevékenységet, és felügyeletet gyakorol a Magyar Űrkutatási Iroda felett.

           

          5. §

          (1) A miniszter az információs társadalommal kapcsolatos feladatok területén

           a) kidolgozza a Kormány átfogó információs társadalom politikájának alapelveit,

           b) kidolgozza az információs társadalommal kapcsolatos jogszabályokat, a gazdaság és a civil szféra szereplőinek önszabályozását elősegítő állami keret-szabályozást, a bíróságon kívüli alternatív vitarendezési eljárások szabályait és fórum-rendszerét,

           c) közreműködik és felügyeli az információs társadalom megvalósulásához szükséges kormányzati feladatok stratégiájának megvalósulását,

           d) közreműködik az információs társadalom fejlesztésével összefüggő pénzeszközök felhasználása szabályainak kialakításában,

           e) képviseli az államot - az információs társadalommal összefüggő kérdésekben - a nemzetközi és hazai szervezetekkel való kapcsolattartásban.

            (2) Az információs társadalmat érintő, illetve a hírközlési vagy informatikai tárgyú rendeletek kiadásához a miniszter egyetértését meg kell szerezni.

            (3) A miniszter együttműködik a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszterrel a központi közigazgatási szervek stratégiai jelentőségű informatikai beruházásának Kormányhoz történő előterjesztésében, továbbá eloterjesztést készít a szükséges kormányzati intézkedésekre.

              

             A miniszter informatikával és hírközléssel kapcsolatos kiemelt feladatai

             6. §

             (1) A miniszter az informatika és a hírközlés területén

             a) ellátja

             aa) az Európai Unióhoz való csatlakozással összefüggő feladatokat, valamint az informatikai és hírközlési tárgyú két- és sokoldalú nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos, továbbá az európai integrációból adódó program-előkészítési és harmonizációs feladatokat,

             ab) az érdekelt miniszter közreműködésével a két- és sokoldalú nemzetközi gazdasági, tudományos és környezetvédelmi, valamint műszaki-fejlesztési együttműködésből adódó feladatokat,

             ac) a hatáskörébe tartozó minőségvédelmi, minőségszabályozási, szabványosítási és hatósági minőség-ellenőrzési feladatokat,

             ad) a hírközlési szolgáltatás hatósági áraival kapcsolatos ár-megállapítási feladatokat, külön jogszabály szerint, a pénzügyminiszterrel egyetértésben;

             b) feladatkörében dönt az informatikai és hírközlési célú támogatások odaítéléséről, és ellenőrzi azok felhasználását;

             c) feladatkörében dönt az informatikai és hírközlési célelőirányzat felhasználásáról;

             d) irányítja az - informatikai és hírközlési tárgyú, minisztériumok közötti - nemzetközi szerződésnek nem minősülő tárcaközi egyezmények kidolgozását;

             e) ellátja az informatikai és hírközlési ágazatok nemzetközi hitelekből és segélyekből történő részesítésével összefüggő feladatokat;

             f) irányítja

             fa) az ágazatával összefüggő nemzetközi gazdasági kapcsolatok kialakítását, fejlesztését,

             fb) az informatikai és hírközlési tárgyú nemzeti szabvány kidolgozását,

             fc) a nemzetközi és az európai kötelezettségeken alapuló, a nemzeti szabványosítással és az akkreditálással összefüggő jogalkotói és megvalósítási munkákat;

             g) képviseli - külön felhatalmazás alapján - a Kormányt a nemzetközi szervezetekben;

             h) közreműködik - a tulajdonosi irányítása alatt nem lévő, de az ágazathoz tartozó - állami tulajdonú vállalatok irányításában;

             i) ellátja az informatikai és a hírközlés szabályozásából adódó feladatokat;

             j) dönt a hatáskörébe tartozó feladatok ellátásához szükséges pályázatok kiírásáról és elbírálásáról;

             k) gondoskodik az ország területének egyetemes szolgáltatással történő lefedettségéről;

             l) kezdeményezi a Hírközlési Felügyelet irányítása érdekében szükséges Kormány-döntéseket.

              (2) A miniszter

              a) felügyeli a Hírközlési Felügyelet tevékenységét és erről a Kormányt tájékoztatja;

              b) javaslatot tesz a Hírközlési Felügyelet vezetőjének személyére, gyakorolja felette a munkáltatói jogokat, ide nem értve a kinevezés és felmentés jogát;

              c) javaslatot tesz a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács elnökének és a Kormány által delegált tagjainak a személyére, kinevezésük a miniszter javaslata alapján történik.

               (3) A miniszter a technológiai fejlesztések elősegítése érdekében

               a) meghatározza

               aa) az informatikai biztonság jogszabályi, technológiai követelményeit, együttműködve az érintett miniszterekkel,

               ab) az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokkal kapcsolatos elektronikus iratkezelés és - a nemzeti kulturális örökség miniszterével együttműködve - a digitális archiválás szabályait,

               ac) az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás alapját képező tevékenység elektronikus úton való végzése miatt szükséges egyéb előírásokat;

               b) kezdeményezi új technológiai eljárásoknak és megoldásoknak a kormányzati munkában és a gazdaságban történő meghonosítását;

               c) gondoskodik a hatáskörébe tartozó informatikai célfeladatok költségvetésének tervezésével, végrehajtásával és a beszámolással kapcsolatos feladatok ellátásáról;

               d) koordinálja

               da) és felügyeli a hatásköréhez kapcsolódó nemzetközi vonatkozású hazai szakmai tevékenységeket,

               db) a tervezett döntések információs társadalomra gyakorolt hatásának felmérésére szolgáló előzetes hatásvizsgálatokat;

               e) monitoring rendszert működtet az információs társadalom fejlődésének nyomon követése érdekében, s ennek eredményeiről rendszeresen tájékoztatja a Kormányt, továbbá információs központot alakít ki és működtet a tájékoztatás hatékony biztosítására és az információs társadalom kiépítésének segítése céljából.

                 

                7. §

                A miniszter

                a) megállapítja az informatikai és a hírközlési tevékenységek (ideértve a polgári frekvenciagazdálkodással kapcsolatos szabályozási, egyedi döntési feladatokat is), szolgáltatások jogi, szakmai, személyi és műszaki feltételeit, illetőleg kezdeményezi azok meghatározását;

                b) kialakítja a hatósági engedélyezési, ellenőrzési és kötelezési eljárások rendszerét és szabályait; megállapítja - a pénzügyminiszterrel egyetértésben - a hatósági eljárások díjait, valamint a bírság jellegű díjakat.

                c) hatósági feladatai tekintetében

                ca) ellátja a hatáskörébe utalt hatósági engedélyezési, felülvizsgálati és ellenőrzési feladatokat;

                cb) ellátja - az érintett miniszterekkel együttműködve - az informatikai szolgáltatás és a hírközlés folyamatosságának rendkívüli helyzetben történő biztosításával kapcsolatos állami feladatokat;

                cc) irányítja és ellenőrzi a minisztérium felügyelete alatt működő informatikai és hírközlési hatósági és egyéb szervezetek tevékenységét;

                cd) irányítja és ellenőrzi az ágazati hatósági árképzési feladatokat;

                ce) megteszi a rendkívüli, az azonnali beavatkozást igénylő esetekben a szükséges egyedi intézkedéseket.

                d) gyakorolja külön jogszabály alapján

                da) a korlátos erőforrásokkal kapcsolatos tulajdonosi jogokat, megköti a külön törvényben meghatározott szerződéseket;

                db) az állam részesedésével működő egyes gazdasági társaságok tekintetében a tulajdonosi jogokat;

                e) irányítja az alárendelt központi költségvetési szerveket és a központi alárendeltségében működő területi államigazgatási és egyéb költségvetési szerveket;

                f) intézményeket hozhat létre és szüntethet meg, irányítja a létrehozott intézményeket;

                g) biztosítja a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács működésének feltételeit;

                h) támogatja a Távközlési Érdekegyeztető Fórum, az Informatikai Érdekegyeztető Fórum a Magyar Nemzeti Host és más ágazati érdekegyeztető és civil szervezetek működését.

                 8. §

                 A miniszter

                 a) meghatározza a minősített helyzetek ágazati feladatait és gondoskodik végrehajtásukról, ennek keretében

                 aa) irányítja az ágazati feladatkörébe, illetve a felügyeleti hatáskörébe tartozó szervek védelmi felkészülését, és meghatározza tevékenységük szakmai követelményeit,

                 ab) ellátja az ágazati rendeltetésű védelmi tartalékok képzését és kezelését,

                 ac) tervezi az ágazati védelmi feladatok ellátásához szükséges költségeket;

                 b) gondoskodik - a statisztikáról szóló törvényben meghatározottak szerint - a tevékenységi körébe tartozó feladatokkal összefüggő statisztikai információrendszer kialakításáról, működtetéséről és fejlesztéséről;

                 c) gyakorolja a szakképzésről szóló törvényben meghatározott - a szakképesítésért felelős - miniszter jogkörét, segíti a szakirányába tartozó felsőoktatási intézmények oktató munkáját;

                 d) ellátja a külön jogszabályok által feladat- és hatáskörébe utalt egyéb feladatokat.

                  9. §

                  A miniszter a hatáskörébe tartozó feladatok ellátása során

                  a) együttműködik az érintett miniszterekkel, az országos hatáskörű szervek vezetőivel, valamint a külön törvényben meghatározott módon a Magyar Nemzeti Bank elnökével, továbbá az illetékes gazdasági, szakmai kamarákkal, más köztestületekkel, társadalmi szervezetekkel, érdekképviseleti szervekkel;

                  b) az egyházak vonatkozásában tárcája tevékenységében érvényesíti a kormányprogramban foglaltakat, a Miniszterelnöki Hivatal illetékes politikai államtitkárával együttműködve;

                  c) a határon túli magyarok vonatkozásában tárcája tevékenységében érvényesíti az Alkotmány 6. § (3) bekezdésében, valamint a kormányprogramban foglaltakat a külügyminiszterrel, illetve a Határon Túli Magyarok Hivatala elnökével együttműködve.

                   

                  Hatálybalépés

                  10. §

                  Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba; egyidejűleg az információs társadalom megvalósításával összefüggő feladatokról, az informatikai kormánybiztos feladat- és hatásköréről szóló módosított 100/2000. (VI. 23.) Korm. rendelet a hatályát veszti.

                   

                  Budapest, 2002. június 14.

                  dr. Medgyessy Péter s.k.
                  miniszterelnök

                   

                  Függelék

                  az informatikai és hírközlési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 141/2002.(VI.28.) Korm. rendelethez


                  Miniszterelnöki Hivatal és szervei, valamint a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter közvetlen irányítása, továbbá felügyelete alá tartozó szervezetek
                  Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok
                  Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
                  Magyar Közigazgatási Intézet
                  Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal
                  Határon Túli Magyarok Hivatala

                  Belügyminisztérium
                  Országos Rendőr-főkapitányság
                  Határőrség Országos Parancsnoksága
                  Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
                  Rendőrtiszti Főiskola
                  Központi Adatfeldolgozó Nyilvántartó és Választási Hivatal
                  Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal
                  Közszolgálati Ellenőrzési Hivatal
                  fővárosi és megyei közigazgatási hivatalok

                  Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium
                  Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
                  Országos Mentőszolgálat (Főigazgatóság)
                  Országos Vérellátó Szolgálat
                  Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
                  Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság
                  Országos Egészségbiztosítási Pénztár

                  Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
                  földhivatalok
                  Földmérési és Távérzékelési Intézet
                  Földművelésügyi Költségvetési Iroda
                  FVM Kiemelt Sportlétesítmények Intézménye
                  Gazdasági Hivatal
                  megyei földművelésügyi hivatalok
                  állategészségügyi- és élelmiszer-ellenőrző állomások
                  Országos Állategészségügyi Intézet
                  Állategészségügyi Intézet (Debrecen, Békéscsaba, Kaposvár, Szombathely, Miskolc székhellyel)
                  Állatgyógyászati Oltóanyag-, Gyógyszer- és Takarmány-ellenőrző Intézet
                  Országos Élelmiszervizsgáló Intézet
                  Országos Borminősítő Intézet
                  Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet
                  Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet területi központok (12 vidéki székhellyel)
                  Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet Teljesítményvizsgáló Állomás (budapesti és 7 vidéki székhellyel)
                  Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet Fajtakísérleti Állomás (17 vidéki székhellyel)
                  Állami Erdészeti Szolgálat (1 budapesti és 9 vidéki igazgatósággal)

                  Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
                  Magyar Energia Hivatal
                  Országos Atomenergia Hivatal
                  Magyar Bányászati Hivatal
                  Magyar Szabadalmi Hivatal
                  Országos Mérésügyi Hivatal
                  GKM Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal
                  Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség
                  GKM Gazdasági igazgatóság
                  Szénbányászati Szerkezetátalakítási Központ
                  Műszaki Biztonsági Főfelügyelet
                  Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Intézet
                  Közlekedési Főfelügyelet
                  Polgári Légiközlekedési Hatóság

                  Honvédelmi Minisztérium és szervei, valamint a honvédelmi miniszter közvetlen irányítása, továbbá felügyelete alá tartozó szervezetek
                  MK Katonai Felderítő Hivatal
                  MK Katonai Biztonsági Hivatal
                  Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Hivatal
                  Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

                  Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium

                  Igazságügyi Minisztérium
                  Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
                  Központi Kárrendezési Iroda

                  Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
                  Környezetgazdálkodási Intézet
                  Országos Meteorológiai Szolgálat
                  Környezet- és Természetvédelmi Főfelügyelőség
                  környezetvédelmi felügyelőségek
                  nemzeti park igazgatóságok

                  Külügyminisztérium
                  külképviseletek

                  Nemzeti Kulturális Örökség Minisztérium
                  Kulturális Örökségvédelmi Hivatal

                  Oktatási Minisztérium

                  Pénzügyminisztérium
                  Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal
                  Magyar Államkincstár
                  Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
                  Szerencsejáték Felügyelet
                  területi államháztartási hivatalok
                  Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága
                  Államháztartási Hivatal

                  Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium
                  Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Felügyelőség
                  Országos Foglalkoztatási Hivatal
                  Fővárosi Munkaügyi Központ
                  megyei munkaügyi központok

                  Informatikai és Hírközlési Minisztérium
                  Egyéb minisztériumokhoz nem sorolható szervek
                  Központi Statisztikai Hivatal